Baliemedewerker Wooncorporatie (junior woonconsulent)

Status: Selectie
Uren per week: 18 - 20
Uren per dag: 6
Werkervaring: 1-2 jaar
Reden inhuur: Vervanging wegens ziekte (binnen formatie)
Standplaats: Elburg , Harderwijk
Functieschaal: E

Werk- en denkniveau: MBO
Start opdracht: 28-11-2021
Eind opdracht: 02-04-2022
Optie tot verlengen: Ja

Bedrijfsinformatie

Wij zijn wooncorporatie UWOON. Wij zorgen voor betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep: daar doen we het voor. Naast onze vastgoedopgave werken we ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in ons werkgebied.

Met circa 100 collega’s zijn we een overzichtelijke organisatie; we kennen elkaar bij naam en hebben korte overleglijnen. Jij krijgt 5 directe collega’s met dezelfde functie. We zijn nuchter met een ‘doe maar gewoon’ mentaliteit en volop ruimte voor (jouw) nieuwe ideeën en initiatief. Jij mag werken op de wijze die jij nodig vindt en kan uitleggen. We waarderen ‘vertrouwen’ boven ‘controleren’; we werken liever vanuit ‘de bedoeling’ dan ons te laten leiden door regels en gewoonte.

Weet jij ‘waarvoor je het doet’ en kun je vrijheid van handelen aan? Vind jij het vanzelfsprekend om je te verantwoorden over je functioneren? Wil jij steeds het beste uit jezelf en anderen halen voor onze maatschappelijke opdracht? Dan zien wij je graag in ons team!

Projectomschrijving

Het gaat om een inzet als junior woonconsulent (zie hierna) ter vervanging van een langdurig zieke collega. De inzet is circa 18 uur per week, eventueel aangevuld uren die nodig voor onverwachte inzet "wegens piek en ziek". Het werkrooster is verdeeld over drie tot vier werkdagen. Verlenging van de opdracht is  mogelijk, afhankelijk van het hersteltraject van collega.  Omdat baliewerkzaamheden behoren tot de functie is een fysieke aanwezigheid op kantoor vereist, in overleg kan eventueel gedeeltelijk thuis worden gewerkt. Zelfstandigheid, zelfregelend vermogen, proactief handelen en initiatief zijn een pré, aanvullend op de basiseisen van de functie. 

Kern van de functie is: De junior woonconsulent ontvangt bezoekers en stuurt deze door, beantwoordt vragen, geeft informatie en voert delen van het verhuurproces uit.

Ontvangst en doorverwijzen.
Realiseert de ontvangst en doorverwijzing aan de balie. Verwijst klanten naar de juiste specialist van andere afdelingen. Draagt zorg dat het contact ook daadwerkelijk tot stand komt.

Bijdragen aan verhuurprocessen/Verhuur /Informatieverstrekking:
Beantwoordt eerstelijns vragen van huurders, relaties of woningzoekenden, over verschillende te volgen procedures voor huur- en verhuur, inschrijvingen; verwijst bij urgentie en complexere materie door naar de Woonconsulent.

Bijdragen aan verhuurprocessen/Administratief:
Doet administratieve werkzaamheden voor het toewijzen en verhuren van woningen.

Zoals (bijvoorbeeld):  verwerking van de huuropzegging tot en met het maken van afspraken; het gedeeltelijk verwerken van huuropzeggingen, splitsen en samenvoegen van inschrijvingen in WBS, eerste interne schifting van urgentie aanvragen, verhuurdersverklaringen afhandelen bij normale situaties, het volledige mutatieproces afhandelen bij garages en parkeerplaatsen, advertenties voor woningruil maken.

Behandelen reparatieverzoeken
Bij de balie registreren en verwerken van reparatieverzoeken; beoordeelt of reparatieverzoeken voor rekening verhuurder of huurder of onder het service abonnement vallen. Verwijst bij complexere materie door naar ter zake deskundige specialisten.

Ondersteuning Huurincasso;
Ontvangt huurbetalingen, (pinbetaling); brengt bij bijzonderheden contact tot stand met medewerker huurincasso.

Bedrijfsvoering

Functie eisen


  • VMBO-niveau;
  • Kennis van de interne organisatie voor adequate verwijzing 
  • Kennis over regels/ voorschriften voor woonruimteverdeling.
  • Enige kennis over techniek (voor het kunnen duiden van reparatieverzoeken).
  • Kennis van bedrijfs- en kantoorapplicaties voor doelmatig en efficiënt gebruik daarvan. UWOON gebruikt VIEWPPOINT als basissysteem. 

 Competentieprofiel Baliemedewerker (Junior Woonconsulent)

Communiceren (mondeling en schriftelijk):
Je bent in staat om te communiceren op een manier die door anderen begrepen wordt. Je vermijdt daarbij jargon en technische terminologie. Je bent in staat om door goed te luisteren en door te vragen, precies te weten wat de behoefte is van de klant. Schriftelijke communicatie is in correct Nederlands opgesteld.

Klantgerichtheid:
Je weet wie je klanten zijn en je hebt inzicht in hun belangen. Je hebt respect voor de klant en denkt niet ‘voor’ hem maar ‘met’ hem. Je bent dienstverlenend ingesteld en kunt omgaan met de balans tussen de belangen van UWOON en de persoonlijke belangen van de klant. Je kunt begrip opbrengen voor persoonlijke situaties zonder je zakelijke gevoel uit het oog te verliezen.

Samenwerken en overleggen:
Je raadpleegt en betrekt ‘belanghebbenden’ bij het nemen van beslissingen en/of het uitvoeren van jouw taken. Je overlegt tijdig en regelmatig met anderen en informeert hen voldoende. Je hebt oog voor de ruimte en belangen van anderen en streeft naar haalbare afspraken. Je stelt je in de samenwerking openhartig en oprecht op. Je bevordert de samenwerking en de teamgeest in een groep en past je waar nodig aan de groep aan. Je geeft en vraagt feedback.

Assertiviteit:
Soms moet je weerstand kunnen bieden aan druk. Je klanten willen bijvoorbeeld onterecht een voorkeursbehandeling. Je kunt duidelijke grenzen stellen en op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor je eigen mening, behoeften of belangen van jou of UWOON.

Conflicthantering-Omgaan met agressie:
Soms lopen de emoties hoog op. In situaties met een grote emotionele lading kun jij die op een tactvolle manier benaderen en zorgen voor de-escalatie.

Helaas komt het ook voor dat klanten zich agressief gedragen en je zelfs bedreigen. Jij weet te handelen volgens het protocol dat UWOON hiervoor heeft opgesteld. De agressieve mensen op directe wijze aanspreken en hen bewust maken van hun agressieve gedrag en de effecten die dit gedrag heeft.

Accuratesse:
Je levert werk waarin geen fouten voorkomen. Ook als het gedetailleerd werk betreft. Je werkt secuur en reageert direct corrigerend als er wat betreft de kwaliteit iets niet goed is gegaan. Een complexe taak maak je volledig af.

Integriteit, discretie, geheimhouding:
Je gaat om met vertrouwelijke gegevens. Je bent in staat om informatie over persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie verkregen in gesprekken en overige vertrouwelijke informatie, geheim te houden, c.q. alleen te delen met functionarissen die daartoe bevoegd zijn.

Je handelen wordt altijd geleid vanuit de gestelde normen en waarden binnen de kaders van UWOON (integriteitscode) en geaccepteerde ethische noties voor jouw beroep.

Applicatievaardigheden: Met applicatiebeheer wordt bedoeld dat je je verdiept in de mogelijkheden van de applicaties die je gebruikt. Bijvoorbeeld Viewpoint. Je kunt de mogelijkheden van die applicaties gebruiken voor het verhogen van de efficiëntie van je eigen werkprocessen en/of overdracht van informatie. Je houdt je kennis van gebruikte applicaties bij en oefent regelmatig in het gebruik ervan, ook om mogelijk nieuwe toepassingen ervoor te vinden. Je kunt ook anderen wijzen op efficiënte gebruiksmogelijkheden van die applicaties.

 

Vacature informatie

Datum publicatie:05-11-2021 17:21
Datum sluiting opdracht:18-11-2021 17:21
Datum sluiting vragen:07-11-2021 17:21
Datum beantwoording vragen:08-11-2021
Datum gesprekken:22-11-2021
Datum terugkoppeling:22-11-2021

Arbeidsvoorwaarden

CV-eisen

Werk-denk-niveau:

De functie vraagt VMBO, maar kandidaten met een Hbo -niveau zijn van harte welkom. Zelfstandig zijn , zelfregelend, proactief, mee kunnen denken in procesverbetering is allemaal een pré, aanvullend op de basiseisen van de functie. 

  • Kennis over regels/ voorschriften voor woonruimteverdeling
  • Bij voorkeur Enige kennis over techniek (voor het kunnen duiden van reparatieverzoeken).
  • Kennis van bedrijfs- en kantoorapplicaties voor doelmatig en efficiënt gebruik daarvan. UWOON gebruikt VIEWPPOINT als basissysteem. 

Werkdagen
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag, In overleg

Fee Flexwerkportaal
Flexwerkportaal brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende opdrachtnemer

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek onze website www.uwoon.nl

Verklaring omtrent gedrag
Als onderdeel van de wervingsprocedure vraagt de opdrachtgever, in het kader van haar integriteitsbeleid, een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Klik hier als u een vraagt wilt stellen.