Wijkconsulent

Status: Ingevuld
Uren per week: 36 - 36
Uren per dag: 8
Werkervaring: 3-5 jaar
Reden inhuur: Overbrugging invulling vacature (binnen formatie)
Standplaats: Leiden
Functieschaal: J

Werk- en denkniveau: VWO
Start opdracht: 03-07-2019
Eind opdracht: 29-11-2019
Optie tot verlengen: Nee

Bedrijfsinformatie

Wie we zijn?

We zijn volkshuisvesters in hart en nieren. Al zo’n 100 jaar huisvesten wij mensen met weinig kansen op de woningmarkt in Leiden en Voorschoten. In het begin waren dat de arbeiders die in de lokale industrie werkten. De tijden zijn natuurlijk veranderd. Tegenwoordig bieden we onderdak aan iedereen die een klein inkomen heeft, of die moeilijk aan een woning komt - zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning en mensen die onder begeleiding zelfstandig wonen.

Goed wonen

We zijn met ruim 90 collega’s. Samen zorgen we ervoor dat de 8.000 huishoudens die een woning bij ons huren goed wonen, in aantrekkelijke wijken. Goed wonen betekent dat je huis goed onderhouden en geïsoleerd is. Daar doen we alles aan. De sfeer in een wijk wordt vooral door de bewoners bepaald. Wij ondersteunen daar graag in. Bijvoorbeeld door aan elke wijk een wijkbeheerder te koppelen, die de bewoners persoonlijk kent.

Projectomschrijving

De functie van wijkconsulent kent binnen de Sleutels een onregelmatig verloop. Binnen de afdeling wonen zijn de wijkconsulenten, woonconsulenten en wijkbeheerders recentelijk ondergebracht in één team. Binnen dit team, het team sociaal domein, is in de maand mei een nieuwe manager wonen aangesteld. In dit team is 2,5 fte ingericht voor de functie van wijkconsulent waarvan sinds april 1 fte is ingevuld. Deze invulling betreft een junior wijkconsulent die weliswaar ervaring heeft binnen de Sleutels maar die nieuw is in haar rol. Zij is bedreven in het contact met VVE’s in de rol van Groot-Eigenaar en met de bijdrage van de afdeling wonen aan lopende herstructurerings- en renovatieprojecten. Er ligt voor haar een opgave in de inventarisatie van het werk binnen haar domein, de prioritering ervan en de invulling van haar rol. Welk werk ligt er momenteel? Welke taken zijn momenteel urgent en welke taken kunnen wachten? Bij dit soort vraagstukken past momenteel ondersteuning van een ervaren interim wijkconsulent. Verwacht wordt dat een periode van drie maanden zal voldoen. Tussentijds zal de Sleutels van start gaan met het werven van 1,5 fte aan wijkconsulenten.

Doel

1. Bijdragen aan het inventariseren en prioriteren van het werk
2. Initiëren, leiden, coördineren en aansturen leefbaarheidsprojecten.
3. Verbinden van collectieve bewonerswensen en de organisatie(doelen).
4. Beleidsondersteuning en advisering Wonen breed, in het bijzonder inzake de Klantvisie.

Leefbaarheid en Wijkbeheer 

a) Het opstellen en aansturen van nieuwe wijkbeheerplannen incl. buurtbeheerplannen.
b) Het leiden en uitvoeren van leefbaarheidsprojecten, inclusief bewonerswensen, waarbij de visie leefbaarheid dient als uitgangspunt.
c) Bewaking van planning en budgetten projecten leefbaarheid alsmede evaluatie.
d) Het aansturen en het leveren van een bijdrage van wijkbeheer - inclusief bewonerswensen - in herstructurerings- en renovatieprojecten, projecten planmatig onderhoud, WZW ingrepen op complexniveau en in klantgerichte communicatie van de Sleutels.
e) Input leveren van de bewonerswensen bij de jaarlijkse onderhoudsbegroting en bij het strategische voorraadbeheer.

Communicatie en bewonersparticipatie

a) Opbouwen van een constructieve dialoog met bewoners(groepen) om de wensen van de bewoners in kaart te brengen en de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren.
b) Het voeren van reguliere voor- en najaarsoverleggen met bewonerscommissies en het bewaken van de daaruit voortvloeiende afspraken.
c) Geven van collectieve voorlichting (intern/extern) met betrekking tot de uitgangspunten en doelstellingen van onder meer servicekosten,  onderhoudswerkzaamheden en onderhoudsbubbels.
d) Bijdrage leveren aan jaarplan, jaarverslag en kwartaalrapportages.
e) Vervullen van de rol van Groot-Eigenaar in VvE’s.

Interne en externe samenwerking

a) Deelname aan bedrijfsbrede projectgroepen vanuit wijkbeheer, o.a. vanuit het jaarplan.
b) Deelname aan externe netwerken in het kader van projecten leefbaarheid en wijkbeheer.

Beleid en informatie

a) Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling en het opstellen van het beleid op de aandachtsvelden van de functie waaronder uitdrukkelijk ook strategisch voorraadbeleid en Klantvisie.
b) Incidenteel implementeren van nieuw beleid en daartoe incidenteel optreden als projectleider.
c) Beheren van de portefeuille ‘Monitor klantgerichtheid’.
d) Leveren van sturingsinformatie inzake de resultaatgebieden van de functie.

Functie eisen

Functie eisen:

Kandidaat dient te beschikken over een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en enkele jaren werkervaring. Thuis voelen in netwerken, goed contacten onderhouden met interne en externe relaties, daadkrachtig, initiatiefrijk, representatief, maatschappelijk betrokken, sociaal vaardig en goed kunnen relativeren.

Competenties

Adviseren:
juiste, passende adviezen geeft en het belang van de in- of externe klant centraal stelt.

Overtuigingskracht:
op basis van argumenten anderen voor een standpunt of voorstel kan winnen.

Integraal werken:
bij het realiseren van doelen de oprechte wil heeft collega's en externe partijen te betrekken met als doel om (niet) verwachte kansen en voordelen te kunnen benutten, zo mogelijk in aller belang.

Omgevingssensitiviteit:
signalen uit de omgeving oppakt en daar, waar nodig, actie op onderneemt.

Projectleiding:
een project in al zijn facetten binnen de gestelde randvoorwaarden realiseert

Arbeidsvoorwaarden

Datum publicatie:04-06-2019 00:00
Datum sluiting opdracht:07-06-2019 00:00
Datum sluiting vragen:05-06-2019 00:00
Datum beantwoording vragen:06-06-2019
Datum gesprekken:12-06-2019
Datum terugkoppeling:14-06-2019